Algemene voorwaarden Wellness-on-Wheels

Algemene voorwaarden Wellness-on-Wheels versie 03 maart 2021


Artikel 1 – Definities

 1. Wellness-on-Wheels, gevestigd te Beatrixpark 22, 7101 BN te Winterswijk, KvK-nummer 81888775, wordt in
  deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en
  leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
  overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen dienen vooraf, of uiterlijk bij levering van de dienst betaald te zijn, tenzij partijen hierover andere
  afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat
  daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de
  verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener de verplichtingen annuleren.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
  vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij
  nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 6 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van
  aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het
  aanbod.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor verlenging of herhalingen. Partijen moeten dit
  uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde tarieven zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij
  anders overeengekomen.
 2. De tarieven van diensten en goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen.
  Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van
  de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
  prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste
  prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden
  vastgesteld op grond van de werkelijk geleverde dienst. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke
  tarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de dienst levert, tenzij een daarvan
  afwijkend tarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk geleverde diensten is afgesproken, wordt voor de
  dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te
  wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te
  laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het
  deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de
  consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor
  dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het
  correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking
  te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter
  beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de
  aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden en
  gegevens. Op verzoek worden opgeslagen gegevens uit de systemen van de dienstverlener verwijdert.
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en
  bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de
  daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
  start van de dienstverlening te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht de gemaakte onkosten van
  dienstverlener te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
  goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het afgesproken
  tarief.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de
  aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
  overeengekomen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
  opdracht noodzakelijk is om de te verrichten dienst te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in
  onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
  voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo
  spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft,
  licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast tarief zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
  dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan
  worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid,
  waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
  verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan
  worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of
  andere derden, schades, (stroom)storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden
  en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn
  verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
  dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie
  30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van
  enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande
  schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke
  werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
  dienstverlener het recht om de dienstverlening op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
  voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
  dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Indien diensten nog niet zijn geleverd, en de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform
  afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De dienst wordt dan niet geleverd totdat
  opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van
  opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk
  aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en
  de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is vanaf het moment van afleveren tot aan het moment dat het gehuurde weer door
  dienstverlener in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder
  schade door vermissing, verduistering, diefstal, brand, vervreemding en totaal verloren gaan.
 2. De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle door dienstverlener gemaakte reparatie- en
  reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat en/of beschadigd aan de dienstverlener wordt
  teruggegeven, onverminderd het recht van de dienstverlener tot vordering van huurderving.
 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, brand, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na
  ontdekking onverwijld aan de dienstverlener schriftelijk te worden medegedeeld.
 4. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het
  gehuurde. Hieronder inbegrepen resten van drank, kaarsen, kauwgom en schroeiplekken.
 5. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding
  verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
 6. Indien ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd op het gehuurde en daar vloeien kosten uit voor
  de dienstverlener, is de opdrachtgever gehouden de dienstverlener schadeloos te stellen voor alle uit het
  beslag voortvloeiende kosten.
 7. Het gehuurde is door dienstverlener niet verzekerd. Opdrachtgever dient derhalve zelf een verzekering af te
  sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, brand, diefstal en
  vergaan van het gehuurde.

Artikel 17 – Schade en verlies

 1. In geval van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde zal de door of namens
  dienstverlener gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of
  reinigingskosten aan het gehuurde rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever komen. De
  opdrachtgever verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de
  opdrachtgever wordt uitgevoerd, door een door dienstverlener aangewezen erkend expertisebureau, indien
  dit door dienstverlener wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door
  dienstverlener.
 2. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 1.500,- bedragen heeft de opdrachtgever het
  recht een contraexpertise uit te laten voeren, maar dient de dienstverlener daarvan binnen 3 dagen
  schriftelijk op de hoogte te stellen. Na de termijn van 3 dagen volgt expertise, herstel en reparatie, dan wel
  reiniging van het gehuurde door de dienstverlener.
 3. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de
  dagwaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de dienstverlener te worden
  vergoed. Onverminderd het verdere recht van de dienstverlener tot vordering van nakoming,
  schadevergoeding of opschorting.
 4. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, brand, vergaan, diefstal, verduistering of totaal
  verloren gaan van het gehuurde is de opdrachtgever niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van
  de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd,
  verbrand, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
 5. Indien na vermissing reeds de dagwaarde aan de opdrachtgever is doorbelast en het gehuurde later alsnog
  door de opdrachtgever wordt teruggevonden en geretourneerd, is de opdrachtgever de huurprijs tot aan de
  afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door de dienstverlener in mindering gebracht op de aan de
  opdrachtgever te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid dienstverlener

 1. De aansprakelijkheid van de dienstverlener is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en
  letselschade, aan zaken en personen van de opdrachtgever, veroorzaakt door een toerekenbare
  tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de dienstverlener. Aansprakelijkheid voor
  overige (gevolg)schade, letselschade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan
  huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade
  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de dienstverlener geen aansprakelijkheid voor schade
  voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het
  goed, verricht door de opdrachtgever en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of
  materialen van de opdrachtgever.
 3. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de opdrachtgever schade voortvloeit of naar redelijke
  verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor de dienstverlener eventueel aansprakelijk is te houden,
  dient de opdrachtgever met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 3 dagen na de gebeurtenis, de
  dienstverlener van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de opdrachtgever een tijdige
  schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
  voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt
  gemaakt, is de opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende toestemming of
  vergunning wordt verleend.

Artikel 20 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de
  door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.
 2. Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, ook niet na ingebrekestelling, die
  ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed, en/of indien hij door overmacht niet, of te laat,
  gehuurde goederen ter beschikking van de opdrachtgever stelt. Indien de opdrachtgever een consument is
  kan de door dienstverlener te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen.

Artikel 21 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan
  dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
  dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere
  werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute
  rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle
  tekeningen, teksten, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,
  videos, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
  dienstverlener worden gekopieerd, aan derden ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 23 – Boete op overtreding intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom, dan
  verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor
  elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor
  het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
  hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
  rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als
  onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wellness-on-Wheels is gevestigd is exclusief bevoegd
  om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.